pdi гермицидийн алчуур msds pdf

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И …- pdi гермицидийн алчуур msds pdf ,1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ. 24-часова линия за спешни случаи: ЦЕНТЪР ЗА ПЪРВА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ТЕЛ. +359 2 9154 409Информационен лист за безопасностИнформационен лист за безопасност Страница: 1/21 basf Информационен лист за безопасност съгласно Директива (eg) nr.1907/2006РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и …

Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe Германия Телефон: +49 (0) 721 - 56 06 0 Телефакс: +49 (0) 721 - 56 06 149

SDS - Petkim

Bilgi Toplumu Hizmetleri | Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası | Site Dizini | Bize Ulaşın

Паспорт безопасности продукта (ПБП)

PN 66927ADE25 Kukdong Jeyen Co.,Ltd Химические названия 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 0 1 0 4) Предохранительное себе (ы)

Приложение № 1 - Агропал ООД

ИЛБ: Бандит 10 ЕВ 4 се измива. Малките разливи се попиват с влажни стърготини, пясък или пръст, които се

d~“ d~ d~€

С т р а н и ц а: 1 / 1 4 П а с п о р т б е з о п а с н о с т и. ... С т р а н и ц а: 2 / 1 4 П а с п о р т б е з о п а ...

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Регламент …

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Регламент (eО) 1907/2006 Приложение ii Лице, което пуска на пазара химичното

MSDS - ASRC.IR

MSDS ییایمیش اوم یطیحم تسیز و یتشادهب ، ینمیا تاعلاطا گرب MSDS CODE: Aperlia-SDS1.0 Tel: +98 21 433 87 هدننک دیلوت تکرش و ییایمیش ه{ام تاصشم : لوا شب ځٞدص تاٟٮٹس رتا ٭ڂرٹٮ ٱڂدس اڃٮرپآ ٺداٲ ٰاٶ

Модификация свойств алкалоидов препарата Conium …

МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ АЛКАЛОИДОВ conium ФУЛЛЕРЕНАМИ С60 555 нормальных и, как правило, жизненно важных органов и тканей.