parker protex арьстай sds гермицид цаасан алчуур

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ …- parker protex арьстай sds гермицид цаасан алчуур ,РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В съответствие с Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Комисиятасъгласно 1907/2006/EO, Член 31 - msds.kulzeromСтраница: 2/9 Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EO, Член 31 дата на отпечатване: 03.06.2017 Номер на версията 3 преработено на: 03.06.2017 Търговско наименование: Palatray XL (продължение от стр.1)ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ - HERMETIC Pumpen

Общие сведения Вакуумные насосы и компрессоры фирмы hermetic изготавли-ваются на заводе lederle-hermetic уже в течение многих

1 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ FAST DRY …

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА (msds) Стр 1 из 4 РАЗДЕЛ 1 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: НОМЕР ПРОДУКТА: fast dry self vulcanizing cement

Информационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност Страница: 1/21 basf Информационен лист за безопасност съгласно Директива (eg) nr.1907/2006

Паспорт безопасности продукта (ПБП)

PN 66927ADE25 Kukdong Jeyen Co.,Ltd 2) Сигнальное слово: Опасно 3) Заявление (ы) опасности H360 - Может нанести ущерб плодовитости FO еще не родившегося ребенка.

SDS EU (Reach Annex II) - Агропал ООД

spirox информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕК) № 453/2010 Дата на издаване: 08/06/2011 дата на обработка: 17/02/2014 Отменя: 02/02/2012 bерсия: 3.1

Информационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност Страница: 1/18 basf Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Email адрес : [email protected] 1.4. Телефонен номер при спешни случаи Телефонен номер при спешни случаи : +(359)-32570104 : +359 2 9154 409 ( Национален токсикологичен информационен център , България )